Hasar görülebilirlik çalışmaları ve mikrozonlama aktiviteleri belirtilen sırayı takip eder:

Hasar değerlendirmesi ve hassasiyet çalışmaları

 • Sismik ve sismotektonik faaliyetler
 • Jeolojik, jeofiziksel ve jeoteknik incelemeler
 • Deprem ve sel kaynaklı jeoteknik hasarların incelemesi

Risk Değerlendirmesi

 • Yapısal riskler
 • Toplam yerleşim riskleri

Mikrozonlama

 • Doğal çoklu-hasar riskleri haritası
 • Toplam yerleşim riskleri haritası

Hafifletici önlemlerin tanımlanması

 • Olasılık planları
 • Hareket planları
 • İlerleme planları
 • Arazi kullanım yönetimi
 • Kalkınma planları