Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1,8 milyar insanın sağlıklı içme suyu erişimine sahip olmadığı tahmin edilmektedir.

Su kaynakları sınırlıdır. İçme suyunun temini, mahsullerin sulanması ve enerji üretimi için kaynak tahsis etmek amaçlı, entegre su kaynakları yönetimine ihtiyaç vardır.
Herkes sağlıklı içme suyunu hak eder. Kalite yönetimi suyun temini kadar önemlidir. Kaynaktaki su kalitesinin iyileştirilmesi ve iletim, depolama ve dağıtım sistemlerinde kalite güvencesi ile son kullanıcılar için istenen kalitede suyun sağlanmasına önem vermekteyiz.

Kırsal toplumların işletme ve bakım kapasitelerinin yetersiz olduğunun ve işletme süresince kayıp azaltma programlarını uygulamak için idari ve teknik vasıflarının olmadığının farkındayız. Bu nedenle gelecekteki su kayıplarını azaltmak için herhangi bir su temin projesinin planlama, mühendislik ve uygulama aşamalarında önlemler almaya oldukça önem vermekteyiz.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Türkiye’deki en önemli kırsal gelişim projesidir. Kırsal toplumların su temini ve sanitasyonu projenin ayrılmaz bir bileşenidir. Son zamanlardaki işlerimizden birisi, GAP bünyesinde yer alan ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşme ile tarafımıza verilen Urfa – Edene Grup Köyleri Su Temin Projesiydi. İş, maksimum uzunluktaki borular (1250 km) ve maksimum sayıdaki köye (300) içme suyu sağlanması ile Türkiye’de tek bir arazi parçasında sözleşme yapılan en geniş alanı (350,000 hektar) kapsamaktaydı.

Sanitasyon
Kırsal topluluklara kamu sağlığını ve çevreyi korumak için norm ve standartlara uyulmasında destek vermekteyiz. Atıksuyun toplanması, arıtımı ve deşarjının yanısıra katı atık yönetimi için de hizmet sağlamaktayız. Komşu yerleşimler için birleştirilmiş faaliyetler, en düşük maliyet yatırımlarına ve toplu işletme ve bakıma ulaşmak amaçlı teşvik edilmektedir.