Skip to Content

Blog Archives

Marmaris İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Proje Tanımı

Bu proje ile Marmaris İlçesinde bulunan ve 50 bin 625 metreküp kapasiteye sahip olan Atıksu Arıtma Tesisi, 2047 yılı nüfus artışı hesaplanarak yaklaşık 50.000 m³/gün ilave tesisin projelendirilmesi ile Marmaris İlçesinin artıma problemi büyük ölçüde çözülecektir.
Marmaris Atıksu Arıtma Tesisinin kurulu kapasitesi 50.625 m³/gün olup, Klasik aktif Çamur Prosesine göre dizayn edilmiştir. Arıtma Tesisinde arıtılan sular, Yalancı Boğaz Mevkiinde kıyıdan 406 m açıkta 20 m derinlikte deniz deşarj edilmektedir. Proje kapsamında 2047 yılı nüfus artışı hesaplanarak yaklaşık 50.000 m³/gün ilave tesisin projelendirilmesi ile Marmaris İlçesinin artıma problemi büyük ölçüde çözülecektir. Projelendirme aşamasında, bölgenin turistik bir bölge olması sebebiyle yaz ayları ile kış ayları arasında çıkan ham su miktarlarında aşırı farklılıklar oluştuğu düşünülmüştür. Bu sebepten dolayı tesis Turistik Periyot ve Turistik olmayan dönem olmak üzere iki çalışma senaryosu uygulanmaktadır.

Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
Bu proje ile Turgutreis Mahallesi’nden kaynaklı evsel nitelikli atıksuların arıtılmasına yönelik proje çalışması yapılacaktır. İdare tarafından verilen fizibilite çalışmaları sonucu 2047 yılı debisi olarak 46.000 m³/gün atıksu arıtma tesisi kapasitesi hesaplanan, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği, eşdeğer nüfus 100.000 üzerindeki, proje koşullarına, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usullere Tebliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı güncel mevzuatına, Türk Standartları ve Alman ATV-DVWK Standartları (ATV-DVWK – A 131 E) Tek Aşamalı Aktif Çamur Tesislerinin Boyutlandırılması Standartları dikkate alınmak suretiyle projelendirme yapılacaktır.

Akyarlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
Akyarlar Mahallesi’nde kanalizasyon hattı bulunmamaktadır. Arıtma Tesisi olmayan konut ve işletmelerde atıksular fosseptiklerde biriktirilmekte, vidanjörler ile atıksular toplanmaktadır. Vidanjörle alınan atıksular, MUSKİ tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerine götürülerek arıtımı sağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde kanalizasyon şebeke sistemine boşaltıma izin verilmemektedir.

Akyarlar bölgesinde mevcut durumda atıksu toplama hatları ve terfi merkezi bulunmamaktadır. Fakat Turgutreis ve Akyarlar arasında kalan bölgede yerleşik otellerden kaynaklı atıksuların toplandığı bir terfi istasyonu bulunmaktadır. Bu terfi merkezinden kaynaklı atıksular, 15.000m³/gün kapasiteli olmasına karar verilen Akyarlar AAT’ye alınacaktır.

Mevcut durumda herhangi bir arıtma tesisine sahip olmayan Akyarlar Mahallesi evsel atıksuların arıtımı Akyarlar AAT’lerinde sağlanarak tesis alanları yakınından geçen derelere deşarj edilecek ve daha sonra Ege Denizi’ne dökülecektir.

DEVAMINI OKU

Bodrum İlçesi İçme, Kullanma Suyu Mevcut Şebekelerinin Haritalanması, Hidrolik Modellerinin Oluşturulması, Planlaması ve Acil-Eylem Planı Projelerinin Yapılması

Proje Tanımı

Proje; yazları 2,5 milyon nüfusa ulaşan Bodrum ilçesinde yürütülecektir. İş kapsamında yapılacak işler;

• Bodrum İlçesi sınırları içindeki tüm içme suyu altyapısının etüt edilmesi,
• İçmesuyu altyapı şebekelerinin yerinde kazısız teknolojilerle tespit edilip, koordinatlı olarak kayıt altına alınması,
• Altyapı tespit çalışmaları ile toplanan bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılması,
• Bodrum yarımadası kapsamında Master Plan çalışmasının yapılması,
• Bodrum yarımadası kapsamında bugün ve 2060 yılına kadar farklı senaryoları içeren hidrolik modelin yapılması,
• Proje alanının ölçülebilir alt bölgelere ayrılmasının gerçekleştirilmesi,
• T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında su bütçesi çalışmasının detaylı olarak hazırlanması,
• Hidrolik modelleme sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programının belirlenmesi,
• 300 km acil rehabilitasyon projesinin hazırlanması
• Ölçülebilir Alt Bölgelerden seçilmiş 5 adetinin “Ölçülebilir Alt Bölge” olarak uygulamasının gerçekleştirilerek oluşturulmasıyla kayıp, kaçak çalışmalarının yürütülmesi.

DEVAMINI OKU

Batı Akdeniz Havzası Master Plan Raporu Yapımı İşi

Proje Tanımı

Batı Akdeniz Havzası Master Plan Raporu Yapımı İşi kapsamında Batı Akdeniz su kaynaklarının (yüzey, yeraltı ve kaynak) mevcut ve mutasavver olan su kullanımlarının tespiti, havzanın arazi varlığı, arazilerin kullanımı, sulama potansiyeli ile ihtiyacının tespiti ve sulama alanlarının hangi kaynaklardan ne şekilde sulandığı veya sulanabileceği alternatiflerinin ortaya konulması, sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden teknik ve ekonomik yönden sulanabileceği tespit edilenlerin sulu tarıma açılması, drenaj yetersizliği olan sahaların sorunları ve çözüm önerileri, havzada balıkçılık, su projelerinde kullanılacak enerji tüketimi, nüfus projeksiyonu esas olarak, içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının tespiti, evsel ve sanayi sularının arıtılıp sanayide tekrar kullanılması, buna uygun olmayan suların kolektörler vasıtası ile derin deşarj olarak denize aktarılması konularının araştırılması, su haklarının tespiti, enerji üretme imkanları ile içme-kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile taşkın zararlarını önlemeye yönelik barajlar, regülatörler, tüneller, kuyular, galeriler, sulama, drenaj ve taşkın tesisleri araştırılıp teknik, ekonomik ve çevresel yönden uygun görülenlerin yapımı teklif edilerek, çalışma ile “Havza Master Planı Raporu” hazırlanmaktadır.

DEVAMINI OKU

Yenişehir İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri

İsale hatları, pompa istasyonları, depolar, hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.yapılarının tümünün uygulama projelerinin hazırlanması hizmetleri verilmiştir.   Uygulama projeleri yaklaşık 310 km isale (Ø100 mm – Ø800 mm) ve yaklaşık 450 km şebeke (Ø75 mm – Ø180 mm) için tasarlanmıştır.

DEVAMINI OKU

Mustafakemalpaşa İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri

İsale hatları, pompa istasyonları, depolar, hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.yapılarının tümünün uygulama projelerinin hazırlanması hizmetleri verilmiştir. Uygulama projeleri yaklaşık 650 km isale (Ø100 mm – Ø800 mm) ve yaklaşık 900 km şebeke (Ø75 mm – Ø180 mm) için tasarlanmıştır.

DEVAMINI OKU

Karacabey İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri

İsale hatları, pompa istasyonları, depolar, hatlar üzerindeki sanat yapıları vb.yapılarının tümünün uygulama projelerinin hazırlanması hizmetleri verilmiştir. Uygulama projeleri yaklaşık 500km isale (Ø100 mm – Ø800 mm) ve yaklaşık 600 km şebeke (Ø75 mm – Ø180 mm) için tasarlanmıştır.

DEVAMINI OKU

Gaziantep İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması

Proje Tanımı

Çapları 1400mm ile 80mm arasında değişen 2300 km içmesuyu şebekesi için boru ve armatürlerin tespiti ve haritalanması, GASKİ bünyesinde CBS kurulması, sayısal olarak hazırlanan şebeke haritalarının CBS ortamına aktarılması, SCADA sistemi kayıtlarından yararlanılarak ve pilot bölge çalışmaları yaparak kalibrasyonlu hidrolik modelleme yapılması,kayıp-kaçak suyun azaltılması için basınç zonlarının belirlenmesi ve ölçümlenebilir alt bölgelerin oluşturulması,öncelikli yatırımların belirlenmesi hizmetleri verilecektir. Modelleme çalışmaları sonucunda GASKİ’ye boru değişim / yenileme projesi hazırlanacaktır.

DEVAMINI OKU

Büyük Menderes Havzası Master Plan Raporu Danışmanlık Hizmeti

Proje Tanımı

Büyük Menderes Havzası Master Plan , 26 010 ha alanı kaplayan havzada , yaklaşık 2,5 milyon yaşayanın ve ülkemizin refahı için ; su kaynaklarından (yüzey, yeraltı ve kaynak) mevcut ve mutasavver olan su kullanımlarının tespiti, havzanın arazi varlığı, arazilerin kullanımı, sulama potansiyeli ile ihtiyacının tespiti ve sulama alanlarının hangi kaynaklardan ne şekilde sulanabileceği alternatiflerinin ortaya konulması, sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden teknik ve ekonomik yönden sulanabileceği tespit edilenlerin sulu tarıma açılması, drenaj yetersizliği olan sahaların sorunları ve çözüm önerileri, 2067 hedef yılı olmak üzere içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının tespiti, su haklarının tespiti, enerji üretme imkanları ile içme-kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile taşkın zararlarını önlemeye yönelik barajlar, regülatörler, tüneller, kuyular, galeriler, sulama, drenaj ve taşkın tesisleri araştırılıp teknik, ekonomik ve çevresel yönden uygun görülenlerin yapımı teklif edilmesi hususlarını kapsamaktadır.

DEVAMINI OKU

Meriç Ergene Havzası Master Plan Raporu Yapım İşi Danışmanlık Hizmeti

Proje Tanımı

Meriç Ergene ve Kuzey Marmara (Trakya Kesimi) Havzaları Master Plan Raporu Yapımı İşi kapsamında Meriç Ergene Havzaları ve Kuzey Marmara (Trakya Kesimi) havzaları su kaynaklarının (yüzey, yeraltı ve kaynak) mevcut ve mutasavver olan su kullanımlarının tespiti, havzanın arazi varlığı, arazilerin kullanımı, sulama potansiyeli ile ihtiyacının tespiti ve sulama alanlarının hangi kaynaklardan ne şekilde sulandığı veya sulanabileceği alternatiflerinin ortaya konulması, sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden teknik ve ekonomik yönden sulanabileceği tespit edilenlerin sulu tarıma açılması, drenaj yetersizliği olan sahaların sorunları ve çözüm önerileri, havzada balıkçılık, su projelerinde kullanılacak enerji tüketimi, nüfus projeksiyonu esas olarak, içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının tespiti, evsel ve sanayi sularının arıtılıp sanayide tekrar kullanılması, buna uygun olmayan suların kollektörler vasıtası ile derin deşarj olarak denize aktarılması konularının araştırılması, su haklarının tespiti, enerji üretme imkanları ile içme-kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile taşkın zararlarını önlemeye yönelik barajlar, regülatörler, tüneller, kuyular, galeriler, sulama, drenaj ve taşkın tesisleri araştırılıp teknik, ekonomik ve çevresel yönden uygun görülenlerin yapımı teklif edilerek, çalışma sonunda “Havza Master Planı Raporu” hazırlanmaktadır.

DEVAMINI OKU

Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalavo, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Entegre Havza Yönetimi Master Plan Raporu Hazırlanması

Proje Tanımı

DSİ Genel Müdürlüğü’nün ihale ettiği master plan çalışması İstanbul da dahil olmak üzere 7 ilin yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin belirlenerek önümüzdeki 50 yıl için bu illerin su ihtiyaçlarının tespiti ve ihtiyacın karşılanma yöntemlerinin teknik, ekonomik, çevresel ve hukuki boyutları ile yapılabilirliğinin incelenmesidir. Bu çalışma ile 35.000 km2 alanda yaşayacak yaklaşık 30.000.000 kişinin 3.000.000.000 m3/yıl içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

DEVAMINI OKU