Büyük Menderes Havzası Master Plan Raporu

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Havza Master Plan, Havza Su Yönetimi
 • İşveren : Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü- Aydın
 • Proje Süresi : 2013 - 2018

Denizli, Aydın ve Uşak il bölgelerinde Büyük Menderes Havzası Master Plan çalışmaları yürütülmektedir. Bu alanlar, 2067 hedef yılı için yaklaşık 26.010 hektar ve 2,5 milyon nüfusa tekabül etmektedir. Bu raporlama çalışması, içme ve sanayi suyu ihtiyaçlarının analizi, su haklarının tespiti, arazi kullanımı, sulama ihtiyacı ve potansiyelinin belirlenmesi ve sulama alanları için sulama alternatiflerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Ayrıca teknik ve ekonomik olarak mümkünse sulu tarımı, drenajı yetersiz olan tarım alanlarının belirlenmesini ve uygun önlemlerin geliştirilmesini, içme suyu, sulama ve enerji üretimi için su kullanımının analizini de dikkate almıştır. Raporlama çalışmasında, taşkın risklerini azaltmak için barajlar, regülatörler, tüneller, kuyular, galeriler, sulama, drenaj ve taşma tesisleri için su kaynakları değerlendirilmiş ve çevresel ve ekonomik olarak uygulanabilir altyapı yatırımlarının inşası önerilmiştir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Verilerin toplanması, topografik ve jeoteknik araştırmalar
 • Havza sınırlarının belirlenmesi, akış gözlemi ve hidrometeoroloji istasyonlarının izlenmesi
 • Çevresel değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • Havza hidrolojisi ve hidrojeolojisi için iklim değişikliği dikkate alınarak ön ve nihai raporların geliştirilmesi
 • Havza arazi sınıflandırmaları ve drenaj için ön ve nihai raporların hazırlanması
 • Havza su tüketimi (içme, içme, sulama, sınai ve ticari ve doğal akış vb.) için ön ve nihai raporların geliştirilmesi
 • Havzada tarım ekonomisinin analizi
 • Taşkın ve tortu kontrolü için ön ve nihai raporların hazırlanması
 • CBS Haritalama (1/25000 ölçekli) ve taşkın risklerinin ve toprak erozyonunun önlenmesine yönelik öneriler
 • İş ilerleme raporları ve Havza Master Planı Çalışma Raporu