Meriç Ergene Havzası Master Plan Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Havza Master
  • İşveren : DSİ 11. Bölge Müdürlüğü-Edirne
  • Proje Süresi : 2014 - 2018

Meriç Ergene Havzaları ve Kuzey Marmara (Trakya Kesimi) havzaları kapsamında; toplam 23.600 km²  alanda su kaynaklarının (yüzey, yeraltı ve kaynak)  mevcut ve mutasavver olan su kullanımlarının tespiti, havzanın arazi varlığı, arazilerin kullanımı, sulama potansiyeli ile ihtiyacının tespiti ve sulama alanlarının hangi kaynaklardan ne şekilde sulandığı veya sulanabileceği alternatiflerinin ortaya konulması, sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden teknik ve ekonomik yönden sulanabileceği tespit edilenlerin sulu tarıma açılması, drenaj yetersizliği olan sahaların sorunları ve çözüm önerileri, havzada balıkçılık, su projelerinde kullanılacak enerji tüketimi, nüfus projeksiyonu esas olarak, içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının tespiti, evsel ve sanayi sularının arıtılıp sanayide tekrar kullanılması, buna uygun olmayan suların kollektörler vasıtası ile derin deşarj olarak denize aktarılması konularının araştırılması, su haklarının tespiti, enerji üretme imkanları ile içme-kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile taşkın zararlarını önlemeye yönelik barajlar, regülatörler, tüneller, kuyular, galeriler, sulama, drenaj ve taşkın tesisleri araştırılıp teknik, ekonomik ve çevresel yönden uygun görülenlerin yapımı teklif edilerek, çalışma sonunda "Havza Master Planı Raporu"hazırlanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki işler yapılmıştır.

- Hidroloji, Hidrojeolojik,  Jeoteknik ve Doğal Yapı Gereçleri, Tarımsal Ekonomi ve Kamulaştırma, Su Hakları , Havza Su Kalitesi Raporu, Nüfus Tahmin ve Su İhtiyaçları, Arazi Sınıflandırma,  Enerji Üretme İmkânları, Taşkın  ve Erozyon Raporları ile Tüm projenin  CBS ortamına aktarılması işleri.

Meriç-Ergene ve Kuzey Marmara (Trakya Kesimi) Havzaları, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul İllerinin bir kısmını kapsamaktadır.