Yenişehir İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projeleri

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : İçme Suyu
 • İşveren : Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü - BUSKİ
 • Proje Süresi : 2015 - 2016

Bu projenin temel amacı, yeniden yerleşimlerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için (iletim hatları, pompa istasyonları, toplama odaları, menholler, tanklar vb.) gerekli unsurlarla birlikte kesin tasarımların hazırlanmasıdır. Tüm modelleme/hesaplamalar/işler bu Proje kapsamında yapılmaktadır. Ayrıca; ön raporlama aşamasında arıtma tesisinin kapasitesi ve yerleşimi kararlaştırılır. Jeolojik, harita çalışmaları ve hesapları içeren kamulaştırma planları işin kapsamına alındı.

İletim ve Dağıtım Hatları:

Yaklaşık 310 km (Ø100 mm – Ø800 mm)

Şebeke Hatları:

Yaklaşık: 450 km (Ø75 mm – Ø180 mm)

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Proje sahasındaki rezervuar, şebeke, isale hatları gibi tüm içme suyu yapılarının fiziksel, hidrolik kapasite ve ekonomik kriterlere göre mevcut durumunun belirlenmesi, öncelikli alanların belirlenmesi
 • İlgili yönetmeliklerle nüfus ve içme suyu ihtiyaç projeksiyonlarının yapılması.
 • Haritalar, saha kontrolü ve devir teslimi için ölçümler
 • Anketler ışığında mevcut tesislerin kullanımına devam kararı alınması veya yeni tesislerin inşasının planlanması.
 • Mevcut içme suyu kapasitesinin yeterli olmaması durumunda su kaynakları, kaynak suyu vb. tespitine yönelik hidrojeolojik çalışmalar,
 • Planlanan ve mevcut iletim hatlarının güzergâhlarının belirlenmesi, tank ve arıtma tesisi yerleşimlerinin belirlenmesi, kamulaştırma ön etütleri, ilgili yönetmeliklere uygun jeolojik etütler
 • Arıtma Tesisi Konsept tasarımlarının ve raporlarının hazırlanması
 • Tüm yerleşim yerlerinin iletim hatları için bilgisayar sistemlerinde hidrolik hesapların hazırlanması.
 • Hidrolik modelleme
 • Kamulaştırma çalışmaları
 • Rezervuar, arıtma tesisi, pompa istasyonu vb. sahada planlanan yapıların uygulanması.
 • Tüm iletim hatları, şebekeler ve su yapıları için nihai tasarımların hazırlanması.